headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Advisor-#870

Client Information

>2000

Leading Aquaculture international company

Job Information

Advisor

RESULT AREAS AND MAIN TASKS / PHẠM VI KẾT QUẢ VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Introduces and positions Agra-Matic Vietnam in the Vietnamese market/ Giới thiệu về cty và vị trí của đội ngũ cty tại thị trường Việt Nam.

2. Delivers and transfers knowledge regarding housing and farm development to the  organization / Cung cấp và truyền tải những kiến thức liên quan đến việc phát triển chuồng trại đến tổ chức cty.

- Increases and updates the knowledge level of the Sales department by actively gathering information and knowledge and by sharing with colleagues / Nâng cao và cập nhật các trình độ kiến thức của Bộ phận kinh doanh bằng cách chủ động thu thập thông tin, kiến thức và chia sẻ với các đồng nghiệp;

- Initiates and maintains a network consisting of suppliers in the field of housing systems and housing equipment / Đồng tu và duy trì một mạng lưới gồm các nhà cung cấp trong lĩnh vực hệ thống chuồng trại và trang thiết bị chuồng trại.

- Maintains contact with colleagues company and other relevant colleagues within the  Group who have knowledge/experience/a network in this field / Duy trì liên hệ với các đồng nghiệp từ Agra-Matic Hà Lan và các đồng nghiệp khác có liên quan trong cty, những người mà có kiến thức / kinh nghiệm / hoặc mạng lưới trong lĩnh vực này;

- Visits relevant fairs / Viếng thăm các hội chợ có liên quan.

- Gives training/seminars to colleagues and customers and delivers a contribution by giving tours and presentations on the local demonstration farm; / Tổ chức các chương trình đào tạo/ hội thảo cho các đồng nghiệp và các khách hàng như tổ chức các chương trình tham quan trại và thuyết trình tại các trang trại địa phương.

- Collects and analyses the results of experiences with different housing systems and equipment / Thu thập và phân tích những kết quả từ những kinh nghiệm ở những hệ thống chuồng trại và trang thiết bị khác nhau.

3. Supports Sales Supervisors in sales activities in the field of housing and farm development/ Hỗ trợ các Giám sát bán hàng trong những hoạt động bán hàng ở lĩnh vực phát triển chuồng trại.

- On request of the Supervisor, joint customers visits with the goal to enhance the relationship; / Theo yêu cầu của các Giám sát bán hàng, viếng thăm các khách hàng nhằm mục tiêu tăng cường các mối quan hệ.

- On request of the Supervisor, joint prospect visits with the goal to support sales; / Theo yêu cầu của các Giám sát bán hàng, viếng thăm các khách hàng tiềm năng để hỗ trợ bán hàng.

- Answers customers’ questions in the field of housing and farm development; / Trả lời các câu hỏi của khách hàng trong lĩnh vực phát triển chuồng trại.

- Shares information with the Supervisor after visiting prospects for company with the goal to involve the Supervisor; / Chia sẻ những thông tin với các Giám sát bán hàng sau khi viếng thăm những khách hàng tiềm năng của cty.

- The Advisor contributes to events organized by Sales (e.g. presentations, trips); Cố vấn góp phần vào việc tổ chức các sự kiện của phòng kinh doanh (như thuyết trình, các chuyến tham quan chuồng trại).

- The Advisor considers his own effort per customer, in consultation with Sales,depending on the size and development opportunities of the farm/ Cố vấn xem xét các kết quả đạt được cho mỗi khách hàng, cùng với sự tư vấn của phòng kinh doanh và tùy thuộc vào quy mô và tiềm năng phát triển của trang trại.

4. Guides and advises customers in the field of housing and farm development / Hướng dẫn và tư vấn cho các khách hàng trong lĩnh vực phát triển chuồng trại.

- Contacts farmers with development plans in an early stage/ Liên hệ các nông dân với những kế hoạch phát triển trong giai đoạn đầu.

- Draws their attention to the importance of a good implementation and design of their new stable / Chỉ dẫn/ dinh dưỡng lưu ý đến sự quan tâm của họ về tính quan trọng của việc thực hiện tốt/ đúng và sự thiết kế mang tính mới và ổn định.

- For the smaller farms: presents a plan on a (simple) drawing with long-term growth opportunities; / Đối với những trang trại nhỏ: trình bày một bản vẽ với quy mô đơn giản và có giải pháp cho sự mở rộng chuổng trại trong lương lai.

- For the bigger farms: designs stables based on the vision of De Heus on stable-
construction (e.g. the local research farm);/ Đối với những trang trại lớn hơn: thiết kế chuồng trại dựa trên tầm nhìn và những trai mẫu  (ví dụ như xây dựng các trang trại nghiên cứu địa phương).

- Supports the silo project; / Hỗ trợ các dự án silo

- Guides customers in the process of farm development / Hướng dẫn khách hàng trong quá trình phát triển trang trại.

KNOWLEDGE AND SKILLS / KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

LEVEL OF GENERAL EDUCATION / TRÌNH ĐỘ

-  Bachelor degree in agricultural and animal husbandry or veterinary technical education / Bằng cử nhân chuyên ngành chăn nuôi thú y hoặc kỹ thuật chăn nuôi.

-  Highly interested in farm development and technical well-grounded / Có quan tâm đến lĩnh vực phát triển trang trại và kiến thức kỹ thuật tốt.

-  At least 7 year experience in in the field of housing and farm development / Ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chuồng trại.

EXPERTISE / KỸ NĂNG

- Language skills (spoken and written): Vietnamese and English, both fluently / Kỹ năng ngoại ngữ: khả năng nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh lưu loát.

- Computer skills: Microsoft Office. Knowledge of drawing program is an advantage/ Kỹ năng vi tính Microsoft Office. Có kiến thức về chương trình thiết kế là một lợi thế.

- COMPETENCES / NĂNG LỰC

General Information

Vinh Long

Agriculture

Experienced

Consultant / Advisor

competative

Contact Us

Advisor job closed

Ms Mai Nguyen

mai.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 115

Advisor

competative

Vinh Long

Agriculture

Consultant / Advisor

Experienced

Follow us on linkedin


Sr. Finance Executive

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sale Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales and Service Engineer

Sales Technical | Experienced

Ha Noi

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page