headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trưởng phòng QA-#2709

Client Information

100-500

n/a

Job Information

Trưởng phòng QA

 1. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
 1. Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm thông qua việc quản lý các hoạt động ngăn ngừa đảm bảo chất lượng sản phẩm để đạt được mục tiêu chất lượng.
 2. Đảm bảo tất cả mọi hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng – ATTP tuân thủ các thủ tục đã xây dựng theo yêu cầu tiêu chuẩn BRC & ISO 22000 & HACCP .
 3. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng BRC & ISO 22000 & HACCP nhằm đáp ứng tốt theo sự phát triển Công ty.
 4. Xây dựng & quản lý hiệu quả chi phí họat động của bộ phận QA

 

 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 1. Hoạch định công việc bộ phận QA:

 • Thiết lập mục tiêu công việc của bộ phận và nhân viên QA định kỳ hàng năm Theo dõi và giám soát việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

 2. Thực hiện các công việc quản lý BP.QA

 • Đảm bảo hệ thống QLCL ATTP được vận hành và tuân thủ đúng các thủ tục được đề ra.
 • Lâp kế hoạch định kỳ các công việc liên quan quản lý hệ thống và theo dõi thực hiện:
  • Lập kế hoạch hành động liên quan các yêu cầu hệ thống BRC/ISO22000/ HACCP (Kế hoạch xem xét hệ thống định kỳ, xem xét chính sách chất lượng, mục tiêu của Công ty, đánh giá nội bộ, thẩm định & thẩm tra QTSX & thẩm tra hệ thống QLATTP, duy trì hệ thống văn hóa ATTP đảm bảo được thực hiện theo mục tiêu đã đề ra).
  • Lập kế hoạch đánh giá nội bộ (nhà xưởng – tài liệu & hồ sơ) và cùng tham gia vào các hoạt động đánh giá nội bộ & báo cáo đánh giá.
  • Lập kế hoạch đánh giá bên ngoài và tham gia các cuộc đánh giá hệ thống QLCL ATTP (Đánh giá từ tổ chức chứng nhận, khách hàng và cơ quan chức năng,..).
  • Theo dõi tiến độ thực hiện đảm bảo được hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
 • Quản lý việc cập nhật sự thay đổi của hệ thống.
 • Định kỳ soát xét các tài liệu – hồ sơ hệ thống.
 • Tham gia hoạt động cùng đội ATTP để thực hiện các công việc được phân công của đội.
 • Quản lý tài liệu hệ thống BRC/ ISO 22000/ HACCP:
 • Giám sát kiểm soát tài liệu – hồ sơ hệ thống
 • Giám sát ban hành, phân phối, thu hồi tài liệu.
 • Đề xuất xây dựng, cải tiến hệ thống QLCL BRC/ISO 22000/ HACCP.
 • Quản lý sự tuân thủ các yêu cầu của quá trình kiểm soát không phù hợp, khắc phục phòng ngừa, xử lý khiếu nại khách hàng:
 • Quá trình kiểm soát SP không phù hợp: đảm bảo quá trình được thực hiện xử lý kịp thời và kiểm chứng hiệu lực thực hiện.
 • Quá trình kiểm soát khắc phục phòng ngừa: đảm bảo các trường hợp lỗi phát sinh được ghi nhận cùng nguyên nhân gốc rễ được phân tích và hành động khắc phục phòng ngừa hiệu quả được đề ra để ngăn ngừa tái diễn.
 • Quá trình xử lý khiếu nại khách hàng: Đảm bảo giải quyết thõa đáng các khiếu nại khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 • Quản lý hoạt động xem xét phê duyệt chất lượng sản phẩm bao gồm:
 • Hoạt động xem xét kết quả kiểm tra nguyên phụ liệu – bao bì đầu vào
 • Hoạt động xem xét kết quả kiểm tra xuất hàng BTP nội bộ.
 • Hoạt động đánh giá kết quả kiểm tra thành phẩm xuất hàng.
 • Quản lý hoạt động ngăn ngừa mối nguy an toàn thực phẩm:
 • Đánh giá mối nguy an toàn thực phẩm.
 • Đề ra các hành động ngăn ngừa mối nguy.
 • Đánh giá quá trình truy hồi, tìm nguyên nhân gốc rễ của các trường hợp phát sinh không phù hợp đảm bảo tính xác thực của nguyên nhân được xác định.

 3. Huấn luyện - đào tạo

 • Đào tạo đội ngũ nhân viên QA chuyên nghiệp có năng lựa thực hiện các chương trình kiểm soát hệ thống QLCL BRC/ISO 22000/ HACCP được đề ra.

 4. Báo cáo công việc

 • Báo cáo đến GĐCL những vấn đề liên quan đến hoạt động của BP.QA liên quan kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng ATTP và chất lượng sản phẩm, đề xuất hướng xử lý (Báo cáo hàng tuần/ tháng/ Quý/ Năm và hàng ngày khi phát sinh các vấn đề hệ thống và sự cố chất lượng).

5.Quan hệ công việc

Duy trì quan hệ với các phòng ban liên quan để thực thi vai trò và trách nhiệm trong công việc:

 • Ban Giám Đốc
 • Bộ phận QA-QC
 • Bộ phận kho
 • Bộ phận sản xuất
 • Bộ phận R&D
 • Bộ phận kinh doanh
 • Bộ phận mua hàng
 • Bộ phận cơ điện
 • Bộ phận kế hoạch
 • Bộ phận HC-NS
 • Các đơn vị liên quan bên ngoài (Khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan chức năng ..v..v..) khi có nhu cầu.

 6. Trách nhiệm-quyền hạn

 • Có trách nhiệm hoàn thành những yêu cầu công việc theo phạm vi công việc đã mô tả. Có quyền yêu cầu các phòng ban hỗ trợ khi cần thiết

Có quyền hạn được quy định như trong phạm vi công việc.

General Information

Ho Chi Minh

Manufacturing

Manager

Production / Manufacturing / Process

Max 30 mil

Contact Us

Trưởng phòng QA job closed

Anh Pham

anh.pham@headhuntvietnam.com

0909991258

Trưởng phòng QA

Max 30 mil

Ho Chi Minh

Manufacturing

Production / Manufacturing / Process

Manager

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page