headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Trưởng Phòng Kế Hoạch- Đầu Tư-#956

Client Information

50-100

Our client is Real Estate; they are investor for medium and luxury project

Job Information

Trưởng Phòng Kế Hoạch- Đầu Tư

TRÁCH NHIỆM/ NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu và đề xuất cho Ban TGĐ các công tác liên quan về kế hoạch và     nghiên cứu tính toán hiệu quả đầu tư dự án.
 • Quản lý, tổ chức, phân công và triển khai thực hiện công việc trong phòng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – Đầu tư, theo kế hoạch Công ty và theo sự điều phối của Phó TGĐ Kế hoạch – Đầu tư và sự chỉ đạo TGĐ Công ty.
 • Tổng hợp và xây dựng kế hoạch chung thực hiện dự án của Công ty và theo từng giai đoạn.
 • Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện dự án của các phòng ban; tham mưu, đề xuất các biện pháp kiểm soát, điều chỉnh tiến độ nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.
 • Nghiên cứu, tính toán, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án và báo cáo đề xuất Ban TGĐ quyết định đầu tư; Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc phương án đầu tư dự án đạt hiệu quả tối ưu nhất.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện chung của các hợp đồng với nhà thầu và phối hợp với các phòng ban có liên quan giải quyết các vướng mắc chung trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong phòng.
 • Báo cáo định kỳ cho cấp quản lý trực tiếp và Công ty theo yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm trước Công ty về toàn bộ kết quả công việc thực hiện của phòng.
 • Chủ động liên lạc và phối hợp với các phòng ban trong Công ty để hoàn thành    công việc theo trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.
 • Tham gia vào các công việc khác của Công ty khi có yêu cầu từ Ban TGĐ.
 • Tham gia huấn luyện, đào tạo để nâng cao năng lực của bản thân và các thành viên trong phòng.

QUYỀN HẠN:

 • Thực hiện các quyền hạn có liên quan theo các văn bản, nội quy, quy định đã được ban hành trong Công ty.
 • Quản lý, tổ chức, phân công và triển khai thực hiện công việc trong phòng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch – Đầu tư, theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ.
 • Đề xuất nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong phòng.
 • Đề xuất tuyển dụng hoặc thay đổi thành viên trong phòng và bổ nhiệm (hoặc miễn nhiệm) Phó phòng Kế hoạch – Đầu tư.
 • Yêu cầu các phòng ban trong Công ty hỗ trợ công việc khi cần thiết.
 • Tiếp nhận các báo cáo từ thành viên trong phòng ban

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

 • Chi phí: Kiểm soát chi phí theo định mức và đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí.
 • Thời gian: Kiểm soát tiến độ & thời hạn công việc theo đúng kế hoạch.
 • Chất lượng: Hoàn thành & giải quyết công việc đúng thẩm quyền, nhiệm vụ phân công.
 • Thái độ: Tích cực, tinh thần hợp tác tốt, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

 

General Information

Ho Chi Minh

Real Estate

Manager

Planning

2.000-3.000$

Contact Us

Trưởng Phòng Kế Hoạch- Đầu Tư job closed

Ms Mai Nguyen

mai.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 115

Trưởng Phòng Kế Hoạch- Đầu Tư

2.000-3.000$

Ho Chi Minh

Real Estate

Planning

Manager

Follow us on linkedin


Sr. Finance Executive

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sale Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales and Service Engineer

Sales Technical | Experienced

Ha Noi

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page