headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Teamlead IT-#2702

Client Information

100-500

n/a

Job Information

Teamlead IT

 1. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
 1. Quản lý, vận hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm sự an toàn về công nghệ thông tin trong Công ty;
 2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, chính sách và quy trình về công nghệ thông tin sau khi được các cấp lãnh đạo phê duyệt;
 3. Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.
 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Vận hành và quản trị hệ thống
 1. Quản trị toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Công ty, bao gồm các thông tin phân quyền, bảo mật, các tài nguyên trong hệ thống;
 2. Cấp và phân quyền trong hệ thống công nghệ thông tin của Công ty cho người sử dụng theo chính sách đã được Giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt;
 3. Khóa hoặc cắt bớt quyền của người sử dụng theo chính sách đã được Giám đốc phê duyệt, hoặc khi người sử dụng có biểu hiện đáng nghi ngờ có thể gây mất an toàn, bảo mật của hệ thống;
 4. Xây dựng, cập nhật quy trình vận hành hệ thống một cách hiệu quả và an toàn;
 5. Thực hiện bảo trì, hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị tin học trong toàn hệ thống Công ty;
 6. Giám sát việc triển khai và tuân thủ quy trình vận hành đối với các phòng ban sản xuất/kinh doanh và các bộ phận nghiệp vụ trong quá trình sử dụng các ứng dụng Công nghệ thông tin;
 7. Giám sát tính an toàn, bảo mật dữ liệu của hệ thống;
 8. Đề xuất hoặc quyết định trong phạm vi được ủy quyền các giải pháp khắc phục khi có sự cố liên quan đến hệ thống Công nghệ thông tin;
 9. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị và phần mềm công nghệ thông tin.

2. Thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Công ty

 1. Phối hợp với các phòng ban chức năng có liên quan trong công tác tổ chức xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc tổ chức tham gia phân tích yêu cầu, kiểm tra sản phẩm, nhận chuyển giao công nghệ đối với phần mềm mua ngoài, tổ chức triển khai, cài đặt, bảo trì và hướng dẫn sử dụng các phần mềm;
 2. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất từ các đơn vị trực tiếp sử dụng, bộ phận vận hành để thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa các chương trình phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty;
 3. Tổ chức nghiên cứu nhằm khai thác triệt để dữ liệu và phần mềm hiện có đồng thời đề xuất các giải pháp mở rộng đáp ứng ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý và phát triển kinh doanh của Công ty;
 4. Chịu trách nhiệm quy hoạch tổng thể việc phát triển ứng dụng, bảo đảm việc liên thông giữa các ứng dụng và mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất.
 5.  

3.Tham mưu BGĐ trong việc phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động Công ty, bao gồm việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều khiển, vận hành tự động hóa quy trình sản xuất.

 

General Information

Dong Nai

Manufacturing

Manager

IT - Hardware - Network

18 - 25 mil

Contact Us

Mr. Nam Hoang

nam.hoang@headhuntvietnam.com

0907758782

Teamlead IT

18 - 25 mil

Dong Nai

Manufacturing

IT - Hardware - Network

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page