headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Software Engineer / Kĩ sư Phần mềm-#2689

Client Information

500-1000

Japanese company focuses on software, focus on product field

Job Information

Software Engineer / Kĩ sư Phần mềm

- Specialization: IT engineer, web application development

Requirements:

 • Quantity: 10-20 people
 • Salary: 4-6 year experience (intermediate level): 10-15 million; 7-10 years (advanced level): 15-20 million
 • Experiences: Have 4 years of experience or more (we requires a long-term commitment to the company)
 • Operating system: Linux (UNIX), Windows Server
 • Development languages: java (MVC), c #, .NetASP (any language is possible)
 • Database: Oracle, SQLSever, MySQL, PostgresSQL (any data is accepted)
 • Design: Prioritize capable people
 • Group management: Prioritize capable people


- Specialization: IT Engineer Mobile Application Development

Requirements:

 • Quantity: 10-20 people
 • Salary: 4-6 year experience (intermediate level): 10-15 million; 7-10 years (advanced level): 15-20 million
 • Experiences: Having 4 years of experience or more (We require long-term commitment to the company)
 • Operating system: iOS, Android
 • Development language: java, Objective-C, Swift (Other)
 • Design: Prioritize capable people
 • Group management: Prioritize capable people


- Benefits:

 • Attractive bonus and preferential regimes: salary increase 2 times / year; Bonus 13
 • Regime of hospitality, joy, health visit, relatives, birthday gifts, Tet gifts, ... ..
 • Japanese allowances, responsibilities, projects
 • Working 5 days / week: Monday ~ Friday
 • Public holidays according to regulations, summer vacation, company founding leave, ...
 • Tourism, vacation every year
 • Periodic health examination
 • Free Japanese training
 • Teambuilding of the quarter
 • OJT training in Japan

 

- Chuyên môn: Kỹ sư CNTT phát triển ứng dụng web 

Yêu cầu:

 • Số lượng: 10-20 người 
 • Mức lương: kinh nghiệm 4-6 năm (mức độ trung cấp): 10-15tr; 7-10 năm ( mức độ cao cấp) : 15-20tr
 • Yêu cầu: Có 4 năm kinh nghiệm trở lên ( bên em yêu cầu gắn bó lâu dài với công ty ) 
 • Hệ điều hành: Linux (UNIX), Máy chủ Windows 
 • Ngôn ngữ phát triển: java (MVC), c #, .NetASP (bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được) 
 • Cơ sở dữ liệu: Oracle, SQLSever, MySQL, PostgresSQL (bất kỳ dữ liệu nào cũng được chấp nhận) 
 • Thiết kế: Ưu tiên người có khả năng 
 • Quản lý nhóm: Ưu tiên người có khả năng 

 

- Chuyên môn: Kỹ sư CNTT phát triển Ứng dụng di động 

Yêu cầu:

 • Số lượng: 10-20 người 
 • Mức lương: kinh nghiệm 4-6 năm (mức độ trung cấp): 10-15tr; 7-10 năm ( mức độ cao cấp) : 15-20tr
 • Yêu cầu: Có 4 năm kinh nghiệm trở lên ( Bên em yêu cầu gắn bó lâu dài với công ty ) 
 • Hệ điều hành: iOS, Android 
 • Ngôn ngữ phát triển: java, Objective-C, Swift (Other ) 
 • Thiết kế: Ưu tiên người có khả năng 
 • Quản lý nhóm: Ưu tiên người có khả năng

 

- Quyền lợi: 

 • Chế độ khen thưởng, đãi ngộ hấp dẫn: tăng lương 2lần/năm; Thưởng tháng 13 
 • Chế độ hiếu, hỷ, thăm hỏi sức khỏe người thân, quà sinh nhật, quà tết,….. 
 • Phụ cấp tiếng Nhật, trách nhiệm, dự án 
 • Làm việc 5 ngày/tuần: thứ 2 ~ thứ 6 
 • Nghỉ lễ theo quy định, nghỉ hè, nghỉ thành lập công ty,... 
 • Du lịch, nghỉ mát hằng năm 
 • Khám sức khỏe định kỳ 
 • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí 
 • Teambuilding các quý 
 • Đào tạo OJT ở Nhật Bản

General Information

Thua Thien Hue

IT

Manager

IT - Software

Negotiable

Contact Us

Loan Phan

loan.phan@headhuntvietnam.com

0906890881

Software Engineer / Kĩ sư Phần mềm

Negotiable

Thua Thien Hue

IT

IT - Software

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Maintenance Supervisor (machines, operations)

Consultant / Advisor | Experienced

Ho Chi Minh

QC Supervisor/Staff

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Experienced

Ho Chi Minh

Maintenance Supervisor (precision tools)

Maintenance / Facilities | Experienced

Ho Chi Minh

Sales Thị trường

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Product Marketing Manager - Laundry

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page