headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Sales Supervisor-#2203

Client Information

50-100

Our client is leading provider of innovative cleaning solutions,As a Multi-National Corporation, we have established subsidiaries in over 60 countries and are employing more than 11.000 people worldwide.

Job Information

Sales Supervisor

- Triển khai thực hiện, giám sát hoạt động kinh doanh trong địa bàn được giao. ( mảng máy móc thiết bị làm sạch công nghiệp khu vực phía Nam)
- Chịu trách nhiệm và lên kế hoạch hành động đảm bảo độ bao phủ và sự phân phối của sản phẩm
- Phát triển mối quan hệ hiệu quả với thị trường để hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
- Quản lý và hướng dẫn Team Sales
 

General Information

Ho Chi Minh

Machine

Senior Specialist

Sales - Account Management - Client Services

Open

Contact Us

Thanh Trang OR Thien Tran

trang.dao@headhuntvietnam.com OR thien.tran@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744 - ext 116 OR 0932015695

Sales Supervisor

Open

Ho Chi Minh

Machine

Sales - Account Management - Client Services

Senior Specialist

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Sales Executive

Sales - Account Management - Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

Marketing Director

Marketing - Promotion - Advertising | Manager

Ho Chi Minh

Associate Director Consumer Lending

Credit & Risk | Manager

Ho Chi Minh

Internal Audit & Risk Control Manager

Accounting Tax Audit | Manager

Ho Chi Minh

Government Relation Director

Government Relations - Public Relations | Director

Ho Chi Minh

Go to top of page