headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Quản lý Phòng Hành chính – Nhân sự-#2348

Client Information

100 -500

Our client specializes in real estate.

Job Information

Quản lý Phòng Hành chính – Nhân sự

Công tác tuyển dụng:

- Chịu KPI chỉ tiêu tuyển dụng;

- Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và triển khai tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng;

- Tìm kiếm và chọn lọc hồ sơ từ nhiều nguồn tuyển dụng;

- Phối hợp các phòng ban đánh giá thử việc nhân sự;

- Quản lý hồ sơ nhân sự được tiếp nhận chính thức và giám sát bộ phận C&B;

- Đánh giá xếp loại KPI các phòng ban định kỳ theo tháng/quý để rà soát KPI và có phương án cải thiện/khen thưởng phù hợp;

- Phối hợp với Phòng marketing các kế hoạch quảng cáo thương hiệu công ty trong phạm vi công việc liên quan;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Công tác Đào tạo:

- Phối hợp tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng;

- Phối hợp đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo, đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo;

- Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức những khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của cá nhân/ đơn vị;

- Phối hợp xây dựng, quản lý và triển khai các kế hoạch đào tạo và phát triển trung hạn, ngắn hạn theo định hướng của công ty;

- Đánh giá kết quả đào tạo và theo dõi phát triển nhân sự sau đào tạo;

- Cập nhật, hoàn thiện chính sách, quy trình đào tạo và các biểu mẫu.

Set up: Setup nhân sự cho 1 chi nhánh và training văn hóa Hội nhập Doanh nghiệp.

General Information

Ho Chi Minh

Real Estate

Manager

Human Resources

20-25 triệu

Contact Us

Quản lý Phòng Hành chính – Nhân sự job closed

Tuyen Nguyen

tuyen.nguyen@headhuntvietnam.com

0909953121

Quản lý Phòng Hành chính – Nhân sự

20-25 triệu

Ho Chi Minh

Real Estate

Human Resources

Manager

Follow us on linkedin


Learning and Development Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

(Thailand only) Content Production and Development Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

(Thailand only) Performance Digital Marketing Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Thailand

Corporate Strategy Manager

Others | Manager

Ho Chi Minh

Key Account Manager - Da Nang

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Da Nang

Go to top of page