headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Management Accounting Director-#2903

Client Information

>2000

Our client is leading in FMCG

Job Information

Management Accounting Director

Strategic business partners

Đối tác kinh doanh chiến lược

 • Serving as the Financial Business Partner to subsidiaries

Là đối tác kinh doanh tài chính cho các công ty con

 • Partnering with cross-functional teams at Group level and subsidiaries, such as Finance, Internal Audit, and Strategy & Development, to deliver management information reports

Hợp tác với các nhóm chức năng chéo ở cấp Tập đoàn và các công ty con, như Bộ phận Tài chính, Kiểm toán nội bộ, và Chiến lược & Phát triển, để cung cấp báo cáo thông tin quản lý

 • Analyzing and tracking of strategic initiatives, including development of supporting financial models and expected outcomes

Phân tích và theo dõi các sáng kiến chiến lược, bao gồm phát triển các mô hình tài chính hỗ trợ và kết quả mong đợi

 • Providing reliable financial and operational analysis to partners, driving growth and operational efficiencies including month-end processing, management review of budget vs. actual results and robust trend analysis

Cung cấp phân tích tài chính và hoạt động đáng tin cậy cho các đối tác, thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả hoạt động bao gồm xử lý cuối tháng, đánh giá quản lý ngân sách so với kết quả thực tế và phân tích xu hướng mạnh mẽ

 • Managing the financial planning process to provide senior management and strategic stakeholders with financial forecasts periodically and accurately across all product categories, as well as all business units of subsidiaries

Quản lý quy trình lập kế hoạch tài chính để cung cấp cho ban quản lý cấp cao và các bên liên quan chiến lược dự báo tài chính định kỳ và chính xác trên tất cả các danh mục sản phẩm, cũng như tất cả các đơn vị kinh doanh của các công ty con

 • Proactively monitoring, bringing awareness to risks and opportunities, and providing solutions to the senior management team for timely business decision making

Chủ động giám sát, mang lại nhận thức về rủi ro và cơ hội và cung cấp giải pháp cho đội ngũ quản lý cấp cao để ra quyết định kinh doanh kịp thời

Financial performance

Hoạt động tài chính

 • Delivering key financial and business performance reporting processes, including financial assessments, monthly and quarterly business reviews, forecasts and annual operating plan development

Cung cấp các quy trình báo cáo hiệu quả kinh doanh và tài chính quan trọng, bao gồm đánh giá tài chính, đánh giá kinh doanh hàng tháng và hàng quý, dự báo và phát triển kế hoạch hoạt động hàng năm

 • Managing the planning process, including annual budgets, monthly forecasts and long-term plans

Quản lý quá trình lập kế hoạch, bao gồm ngân sách hàng năm, dự báo hàng tháng và kế hoạch dài hạn

 • Providing periodic reports, analyses, and presentations to senior management with comprehensive, up-to-date and insightful information about the Company’s performance

Cung cấp các báo cáo, phân tích và thuyết trình định kỳ cho quản lý cấp cao với thông tin toàn diện, cập nhật và sâu sắc về hiệu suất của Công ty

 • Leading initiatives with subsidiaries to start building corporate financial plans, including profit and capital

Dẫn đầu các sáng kiến với các công ty con để bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp, bao gồm lợi nhuận và vốn

Financial control

Kiểm soát tài chính

 • Supporting the CFO, Deputy CFO, and other business leaders in developing and applying financial management policies and procedures to optimize the Company’s resources and profits

Hỗ trợ Giám đốc Tài chính, Phó Giám đốc Tài chính và các nhà lãnh đạo khác trong việc phát triển và áp dụng các chính sách và quy trình quản lý tài chính để tối ưu hóa các nguồn lực và lợi nhuận của Công ty

 • Developing standardized processes, coordinating with subsidiaries to ensure timely and accurate implementation of the Company’s financial planning processes as required by the Board of Directors and related departments

Xây dựng các quy trình được chuẩn hóa, phối hợp với các công ty con để đảm bảo thực hiện kịp thời và chính xác các quy trình lập kế hoạch tài chính của Công ty theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan

 • Developing and maintaining a multidimensional management information system including standardized reporting forms, key performance indicators, systematic and consistent analysis and presentation of all product categories and business units of subsidiaries

Phát triển và duy trì hệ thống thông tin quản lý đa chiều bao gồm các biểu mẫu báo cáo được chuẩn hóa, các chỉ số hiệu suất chính, phân tích và trình bày có hệ thống và nhất quán tất cả các loại sản phẩm và đơn vị kinh doanh của các công ty con

 • Developing and maintaining an accurate and appropriate internal financial database at the Group level; and also providing a comprehensive assessment of the Company’s performance in all aspects and recommendations for the Company to achieve its financial goals

Phát triển và duy trì cơ sở dữ liệu tài chính nội bộ chính xác và phù hợp ở cấp Tập đoàn; và cũng cung cấp đánh giá toàn diện về hiệu suất của Công ty trong tất cả các khía cạnh và khuyến nghị để Công ty đạt được các mục tiêu tài chính của mình

 • Developing multi-dimensional reporting systems for internal and external purposes

Phát triển hệ thống báo cáo đa chiều cho các mục đích bên trong và bên ngoài

 • Driving continuous improvement initiatives and Internal Control requirements to deliver sustainable value

Thúc đẩy các sáng kiến cải tiến liên tục và các yêu cầu Kiểm soát nội bộ để mang lại giá trị bền vững

 • Analyzing M&A opportunities

Phân tích các cơ hội M & A

 • Performing ad hoc analysis and projects as assigned by the CFO

Thực hiện phân tích ad hoc và các dự án theo sự phân công của Giám đốc Tài chính

 

QUALIFICATIONS, SKILLS, & REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting, Finance or related field. Professional designations (e.g., ACCA, CPA, etc.) preferred

Bằng Cử nhân hoặc Bằng Thạc sĩ về Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan. Chỉ định chuyên nghiệp (ví dụ: ACCA, CPA, v.v.) được ưu tiên

 • Minimum seven 7 relevant financial planning & analysis experience

Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm lập kế hoạch và phân tích tài chính có liên quan

 • In-depth knowledge of VAS & IFRS accounting standards

Kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán VAS & IFRS

 • Experience with Oracle preferred

Ưu tiên có kinh nghiệm với Oracle

 • Proficiency with Microsoft Office Suite, including Excel, Word, and PowerPoint

Thành thạo với Microsoft Office Suite, bao gồm Excel, Word và PowerPoint

 • Strong analytical ability to identify challenges, provide solutions, and resolve problems in a timely manner

Khả năng phân tích mạnh mẽ để xác định các thách thức, đưa ra giải pháp và giải quyết vấn đề kịp thời

 • Competencies in financial analysis, financial modeling, financial management and planning skills

Năng lực phân tích tài chính, mô hình tài chính, quản lý tài chính và lập kế hoạch

 • Excellent communication skills (oral and written) in both Vietnamese and English

Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời (nói và viết) bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh

 • Highly organized, detail-oriented, and ability to prioritize multiple demands in a fast-paced, changing work environment, while consistently meeting deadlines

Có tổ chức cao, định hướng chi tiết và khả năng ưu tiên nhiều nhu cầu trong môi trường làm việc nhịp độ nhanh, thay đổi, trong khi vẫn luôn đáp ứng thời hạn

 • Self-motivated with entrepreneurial spirit and drive for success

Tự động viên với tinh thần kinh doanh và thúc đẩy thành công

 • Being proactive in all processes and projects are undertaken

Chủ động trong tất cả các quy trình và dự án đã thực hiện

 • Ability to develop good working relationships with peers and external business partners

Khả năng phát triển mối quan hệ làm việc tốt với các đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh bên ngoài

 

General Information

Ho Chi Minh

Finance

Director

Financial / Accounting / Audit / Tax

negotiation

Contact Us

Management Accounting Director job closed

Ha Doan

ha.doan@headhuntvietnam.com

0909120982

Management Accounting Director

negotiation

Ho Chi Minh

Finance

Financial / Accounting / Audit / Tax

Director

Follow us on linkedin


Human Resources Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ha Noi

KỸ SƯ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG - Bình Dương

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Senior Specialist

Binh Duong

Costing Accountant Leader

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Go to top of page