headhunt vietnam logo Leading to Bridge

HR/Admin-#2582

Client Information

100-500

Our Client specialize in air pipe work system for new projects, for renovation, extension or modification of existing system for industries in Textile, Electronics, Food, Automobiles and Chemicals

Job Information

HR/Admin

Yêu cầu công việc:

  • Lập bảng mô tả công việc (BMTCV) và triển khai tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng;

  • Tìm kiếm và chọn lọc hồ sơ từ nhiều nguồn tuyển dụng;

  • Phối hợp các phòng ban đánh giá thử việc nhân sự;

  • Quản lý hồ sơ nhân sự được tiếp nhận chính thức và giám sát bộ phận C&B;

  • Xây dựng chế độ, lương thưởng, chấm công  cho các vị trí.

  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và các công việc hỗ trợ cho TGĐ

Làm việc từ T2-T7.

Tiếng Anh: 4 kỹ năng tốt là một lợi thế.

Linh hoạt theo mục tiêu kinh doanh thay đổi và học hỏi cái mới.

General Information

Ho Chi Minh

Manufacturing

Experienced

Human Resources

up to 12ml

Contact Us

Kiệt Ta

researcher1@headhuntvietnam.com

HR/Admin

up to 12ml

Ho Chi Minh

Manufacturing

Human Resources

Experienced

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


HR Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Giám Đốc Khối

Real Estate | Manager

Ho Chi Minh

Key Accounts Manager

Marketing / PR / Advertising / Communications | Manager

Ho Chi Minh

Junior Production Supervisor

Production / Manufacturing / Process | Experienced

Ho Chi Minh

HR MANAGER

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page