headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Assistant HR Manager-#2535

Client Information

100 -500

Zippers company

Job Information

Assistant HR Manager

Job Description: 

• Maintain confidentiality and security of employee and property records, files, and information / Duy trì tính bảo mật và an toàn của hồ sơ nhân viên và tài sản, các tập tin, và các thông tin .
• Maintain and update in compliance policies with: Social, health, unemployment, maternity absent procedures and payrolls/ Duy trì và cập nhật các chính sách bắt buộc như: xã hội, y tế, thất nghiệp, quy trình, thai sản và lương.
• Manage and organize office procedures/ Quản lý và duy trì các quy trình nhân sự
• Manage HR processes (attendance report, labor contract, onboarding process, making payroll/payslip…)/Chấm công, tính lương....
• Support staffs & expats: visa, resident card, work permit/ làm giấy phép/thẻ tạm trú cho người nước ngoài
• Others tasks from Director Board/Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

Benefits:

• Working in active environment, having promotion opportunity/ Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến
• Having Social Inssurance, Health Inssurance….as Law/ Các chế độ BHXH, BHYT….theo quy định nhà nước.

General Information

Long An

Manufacturing

Experienced

Human Resources

Negotiable

Contact Us

Assistant HR Manager job closed

Thuy Pham

thuy.pham@headhuntvietnam.com

0932011590

Assistant HR Manager

Negotiable

Long An

Manufacturing

Human Resources

Experienced

Follow us on linkedin


Field Applican Engineer

Engineering | Manager

Bac Ninh

Project Manager

Civil / Construction | Manager

Hung Yen

Interpreter

Translate - Interpret | Experienced

Bac Ninh

Accounting Staff

Financial / Accounting / Audit / Tax | Manager

Bac Ninh

Chief Accountant

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Bac Ninh

Go to top of page