headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Giám đốc nhà máy-#2420

Client Information

500-1000

Our client is is one of the specialized enterprise leading textile at Vietnam

Job Information

Giám đốc nhà máy

 1. Hoạch định 
  1. Hoạch định chiến lược SX-KD ngắn hạn (1 năm) và dài hạn (5 năm) của Nhà máy dựa vào chiến lược của Công ty.
  2. Hoạch định mục tiêu SX-KD, kế hoạch SX-KD theo kế hoạch SX-KD của Nhà máy và Công ty
  3. Hoạch định quy trình sản xuất phù hợp với thiết bị hiện có. Hoạch định chi tiết sản lượng sản xuất trên từng đường chuyền (Scheduling).
  4. Hoạch định ngân sách các nguồn lực:
  5. Ngân sách nguyên phụ liệu
  6. Ngân sách lao động (lao động gián tiếp và trực tiếp, các chế độ BHXH… của Nhà máy)
  7. Ngân sách hoạt động của Nhà máy (lương của gián tiếp, các chế độ BHXH…, chi phí hoạt động của VP)
  8. Ngân sách bảo trì bảo dưỡng, trung tu, đại tu máy móc thiết bị của Nhà máy.
  9. Ngân sách cho nguồn năng lượng (điện, nước, nhiên liệu, hơi, khí nén…)
  10. Giá thành sản xuất các dòng sản phẩm hàng may mặc thuộc Nhà máy.
  11. Hoạch định về nhu cầu năng lượng (điện, nước, nhiên liệu, hơi, khí nén…) đáp ứng cho mục tiêu sản xuất.
  12. Hoạch định hệ số tồn kho nguyên nhiên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng, bán thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất.
  13. Hoạch định về phát triển nguồn nhân lực, nhằm đảm bảo nguồn lực và năng lực nhân sự để đáp ứng nhu cầu sản xuất và có kế hoạch kế thừa nhân sự
  14. Xây dựng kế hoạch và chương trình bồi dưỡng, đào tạo tay nghề cho công nhân.
  15. Hoạch định về kiểm soát chất lượng (nguyên nhiên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng, bán thành phẩm và thành phẩm), hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001 – 2008; SA 8000).
  16. Hoạch định về bảo trì bảo dưỡng, trung tu, đại tu máy móc thiết bị.
  17. Hoạch định về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản trực thuộc Nhà máy (sản phẩm phù hợp với đường chuyền, tính đồng bộ thiết bị )
  18. Hoạch định về an toàn lao động, máy móc, thiết bị, PCCC, PCCN, trong phạm vi Nhà máy.
  19. Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu cho Nhà máy
 2. Tổ chức, Điều hành ( TIÊU CHUẨN )
  1. Tổ chức cho các Bộ phận  trực thuộc Nhà máy thiết lập kế hoạch ngắn hạn (1 năm) theo chiến lược và kế hoạch của Nhà máy đã được phê duyệt.
  2. Xem xét, thẩm định hoặc phê duyệt tất cả các kế hoạch liên quan đến quá trình hoạt động của các đơn vị trực thuộc Nhà máy theo sự phân quyền.
  3. Tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu, kế hoạch SX-KD các dòng sản phẩm hàng may mặc đã được phê duyệt.
  4. Tổ chức, điều hành và bố trí các quy trình sản xuất, máy móc thiết bị, phân bổ nguồn nhân lực phù hợp với đặc tính từng đơn hàng, đặc tính từng máy móc thiết bị và trình độ tay nghề chuyên môn của công nhân, nhằm đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian giao hàng, để mang lại hiệu quả SX tối ưu.
  5. Chủ động cân đối các nguồn lực SX và tổ chức hiệu quả các quá trình hoạt động đó tại Nhà máy, nhằm đảm bảo tính ổn định trong hoạt động SX và mang lại năng suất cao.
  6. Tổ chức, sử dụng có hiệu quả ngân sách các nguồn lực theo hạn mức được phê duyệt
  7. Tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng hiện có (điện, nước, nhiên liệu, hơi, khí nén…) đáp ứng cho mục tiêu sản xuất.
  8. Điều hành, quản lý các hệ số tồn kho nguyên nhiên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng, bán thành phẩm và thành phẩm đúng theo quy định đã được phê duyệt cho Nhà máy. Dự báo nhu cầu nguyên nhiên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng đảm bảo ổn định sản xuất cho Nhà máy theo chiến lược SX-KD của Công ty
  9. Điều hành, quản lý nguồn nhân lực nhằm đảm bảo năng lực nhân sự để đáp ứng nhu cầu SX:
  10. Tổ chức thi đua
  11. Đánh giá thành tích công tác. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và luân chuyển nhân sự, nhằm tạo động lực làm việc (hướng dẫn công việc, môi trường làm việc, thăng tiến, phản hồi…)
  12. Dự báo nhu cầu nhân sự đảm bảo SX theo chiến lược của Nhà máy đã được phê duyệt
  13. Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thi tay nghề hàng năm cho công nhân, sắp xếp vào thang (ngạch, bậc) thợ, nhằm làm cơ sở cho việc bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất, đồng thời làm cơ sở cho việc định giá lương cho CN trực tiếp sản xuất.
  14. Thực hiện chính sách lương thưởng, các chính sách động viên cho CNV trong Nhà máy theo chính sách của Công ty.
  15. Tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng (nguyên nhiên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng, bán thành phẩm và thành phẩm) theo quy định của Công ty, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện
  16. Không ngừng tổ chức, hướng dẫn cho toàn Nhà máy thu thập, xử lý và phân tích tất cả các dữ liệu cần thiết để giúp ra quyết định nhằm cải tiến liên tục.
  17. Tổ chức thực hiện các kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, trung tu, đại tu máy móc thiết bị nhằm duy trì tính ổn định để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch SX và bảo toàn vốn cố định.
  18. Tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có được giao cho Nhà máy. Lập dự báo nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất theo chiến lược SX của Tổng Công ty
  19. Khai thác có hiệu quả các công cụ quản lý, các phần mềm ứng dụng khác …
  20. Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo các nguồn lực phục vụ cho mục tiêu SX-KD đáp ứng mục tiêu SX-KD của Nhà máy.
  21. Chịu sự giám sát trực tuyến chức năng (bảo trì, qlts, kế toán, nhân sự, động lực…) của các đơn vị liên quan.
  22. Quản lý các rủi ro trong hoạt động SX và đưa ra biện pháp khắc phục phòng ngừa.
  23. Tổ chức thực hiện các mục tiêu của Nhà máy đã được phê duyệt
  24. Tổ chức thực hiện an toàn lao động, máy móc thiết bị, PCCC, PCCN trong quá trình SX thuộc phạm vi Nhà máy.
  25. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các dự án phát triển của Công ty có liên quan.
  26. Tổ chức hệ thống kế toán Nhà máy, để kết toán giá thành sản xuất.
 3. Kiểm tra, giám sát
  1. Kiểm soát độ phương sai giữa kế hoạch đã hoạch định được phê duyệt và kết quả thực hiện, để đưa ra kịp thời các giải pháp nhằm điều chỉnh có hiệu quả
  2. Kiểm soát thường xuyên giá thành sản xuất đã được hoạch định và phê duyệt và báo cáo (tháng, quý, năm) theo quy định của Công ty.
  3. Kiểm soát sản lượng các chủng loại sản phẩm
  4. Giám sát tiến độ, kết quả thực hiện so với các kế hoạch đã được duyệt, để đưa ra kịp thời các giải pháp nhằm điều chỉnh có hiệu quả
  5. Kiểm soát hệ thống quản trị theo phương pháp kiểm tra phòng ngừa.
 4.  Thu thập, phân tích, đánh giá, báo cáo tổng kết và đưa ra các cải tiến liên quan tới mọi hoạt động trong Nhà máy.
  1. Thu thập dữ liệu (đầy đủ, chính xác, kịp thời), phân tích và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch và các quá trình liên quan đến hoạt động SX-KD nhằm xác định giải pháp, hành động cụ thể để xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp, đạt được mục tiêu đã giao cho Nhà máy.
  2. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động liên quan đến quá trình SX-KD theo định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định của Công ty và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

General Information

Phu Yen

GARMENT/ TEXTILE

Director

Textiles / Garments / Fashion

40M

Contact Us

Giám đốc nhà máy job closed

Loan Phan

loan.phan@headhuntvietnam.com

0906890881

Giám đốc nhà máy

40M

Phu Yen

GARMENT/ TEXTILE

Textiles / Garments / Fashion

Director

Follow us on linkedin


HR Assistant Manager

Human Resources | Experienced

Long An

Performance Marketing Managers

Marketing / PR / Advertising / Communications | Experienced

Ha Noi

HR/GA SUPERVISOR

Human Resources | Supervisor

Binh Duong

Project Assistant

Administration / Secretary / Clerical | Experienced

Ho Chi Minh

IT Sales Associate ( Open for Expat )

IT - Software | Experienced

Other

Go to top of page