headhunt vietnam logo Leading to Bridge

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ-#2478

Client Information

500-1000

A Leading shoes manufacturing company.

Job Information

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

YÊU CẦU:

 1. Giáo dục: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, QTKD, Luật.
 2. Đào tạo: được đào tạo chuyên môn về quản lý hành chánh, quản lý nhân sự, luật lao động Việt Nam, quản lý doanh nghiệp, Các quy định bắt buộc của công ty khi vào làm việc.
 3. Kỹ năng:
 • Khả năng phân tích, đánh giá, nhận định tốt mọi tình huống xảy ra.
 • ­ Kỹ năng thuyết trình, có tầm nhìn rộng, khả năng quản lý tiến trình hoạt động, có tính chuyên nghiệp, tổ chức nhạy bén, khả năng hoạch định, khả năng lãnh đạo.
 • Quản lý, đàm phán, đào tạo, sáng tạo, phân tích tư duy.
 • ­ Quản trị doanh nghiệp; Xây dựng và set up hệ thống.
 • ­ Khả năng quyết định và đưa ra giải pháp nhanh.
 • ­ Khả năng thiết lập các mối quan hệ thuộc các đơn vị thuộc cơ cấu công ty cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Kinh nghiệm: 05 năm.

TÓM TẮT TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN

I/Trách nhiệm:
1.Công tác thuộc hệ thống quản lý ISO, BSCI, SA 8000, HRP:

 • Thiết lập, set up toàn bộ hệ thống, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, thủ tục chung của Công ty và quy trình hoạt động của phòng HCNS theo tiêu chuẩn,… đối với từng đơn vị Công ty và Nhà máy.
 • Đồng biên soạn, quản lý, kiểm tra và giám sát tài liệu hệ thống quản lý chất lượng toàn công ty theo tiêu chuẩn.
 • Phối hợp các đơn vị nội bộ công ty tổ chức rà soát, đánh giá nội bộ đảm bảo hệ thống luôn đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn, cũng như theo yêu cầu của khách hàng và của các cơ quan chức năng.
 • Phối hợp thiết lập, xây dựng hệ thống theo các tiêu chuẩn mới khi có yêu cầu từ Ban TGĐ Công ty theo từng thời điểm.
 • Tham mưu cho Ban TGĐ về việc xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức, cải tiến cơ chế quản lý hành chính nhân sự toàn Công ty: Thiết lập cơ chế điều hành, báo cáo, phản hồi thông tin giữa các cấp quản lý, đơn vị, bộ phận trong Công ty, Nhà máy; Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các quy trình, thủ tục biểu mẫu phục vụ quản lý, điều hành nội bộ; tổ chức phổ biến và hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng theo hệ thống đã thiết lập.
 • Nghiên cứu và chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng;
 • Xem xét, phê duyệt các quyết định về hành động phòng ngừa rủi ro.
 • Trực tiếp giải quyết mọi công việc liên quan theo chủ trương, định hướng phát triển của Công Ty và phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống.
 • Trực tiếp làm việc với đơn vị tư vấn trong việc đánh giá định kỳ nhằm phát hiện những hoạt động chưa phù hợp trong việc triển khai, đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục nhằm duy trì và phát triển hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn làm việc theo hệ thống tài liệu vào hoạt động hàng ngày của từng chức danh, từng công việc.

2. Công tác nhân sự:

 • Quản lý và điều hành chung hoạt động HCNS.
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm soát toàn bộ các quy định, chính sách liên quan đến nhân sự tại VP, NM như: tuyển dụng, quy định, lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động, chính sách ổn định và phát triển nguồn nhân lực, báo cáo, thể thức văn bản. Thông qua kiểm soát, đánh giá.xây dựng các nội dung mới, cải tiến mới phù hợp nhằm đạt được yêu cầu chất lượng.
 • Trực tiếp thiết lập mục tiêu, phân công, lập kế hoạch cho các CB-NV trực thuộc Phòng HCNS Cty và BPHCNS Nhà máy.
 • Tham vấn, xây dựng và thực hiện các chiến lược về nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo định hướng của Ban TGĐ. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh.
 • Xây dựng các chính sách, chế độ phúc lợi, quy chế khen thưởng, quy chế lương, thang lương bảng lương, nội quy, quy định,... Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt áp dụng trong toàn hệ thống Công ty.
 • Trực tiếp khảo sát, phân tích và xây dựng: môi trường làm việc tại Cty & Nhà máy đạt trình độ chuyên nghiệp, có nề nếp hệ thống; môi trường văn hóa phù hợp quan điểm và chiến lược phát triển của CT.HĐQT Cty. Cùng công đoàn tổ chức chăm lo đời sống cho toàn thể CB-CNV: Triển khai các hoạt động khám chữa bệnh, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, các chế độ bảo hiểm, nhà ăn tập thể, KTX;Tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động như: VH, văn nghệ, các phong trào đoàn thể, thi đua khen thưởng, giải trí, du lịch.
 • Thường trực Hội đồng kỷ luật Công ty, đề xuất, triệu tập HĐKL Cty để xử lý các vi phạm xảy ra tại Công ty.
 • Xây dựng và kiểm soát các chính sách nhân sự phù hợp với tình hình thực tế tại Nhà máy nhằm ổn định và thu hút người lao động.
 • Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo công ty các vấn đề của doanh nghiệp liên quan đến bộ luật lao động và các quy định khác của nhà nước về thủ tục pháp lý, pháp nhân của Công ty.

3.Công tác hành chính:

 • Xây dựng hệ thống soạn thảo văn bản, công văn gởi đi, hợp đồng, các văn bản pháp lý…& rà soát tính tuân thủ của các đơn vị.
 • Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ và quản lý thông tin nội bộ trong công ty, thông tin đến và đi: Tổ chức xây dựng, kiện toàn và hướng dẫn nhân viên thực hiện các quy định về soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản, quản lý thông tin, sử dụng con dấu…; Chỉ đạo nhân viên soạn thảo các tài liệu theo yêu cầu và ký kiểm soát trước khi trình Lãnh đạo công ty; Chỉ đạo, giám sát nhân viên thực hiện lưu trữ, bảo mật các thông tin, hồ sơ, tài liệu của công ty thuộc phạm vi quản lý; Chỉ đạo, giám sát nhân viên trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin đến công ty và từ công ty ra bên ngoài.
 • Tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất Cty : Theo dõi hoạt động của hệ thống máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, khắc phục sửa chữa các sự cố; Giám sát các đơn vị trong việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện theo quy định của Công ty.
 • Quản lý hữu hiệu toàn bộ các hoạt động trong lãnh vực hành chánh, môi trường, PCCC, công đoàn, ATVSLĐ, An ninh trật tự tại tòa nhà, pháp chế …tại văn phòng công ty, kho Gò Vấp, nhà máy, các việc phát sinh trong phạm vi theo chính sách chỉ đạo của Ban TGĐ.
 • Chỉ đạo công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tài sản, VSATLĐ, PCCC, môi trường :Tham mưu các hình thức, giải pháp và kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vệ sinh, môi trường đối với văn phòng, nhà máy và các đơn vị trực thuộc của công ty; Tổ chức xây dựng, thiết lập và chỉ đạo các quy định, quy trình kiểm soát an ninh trật tự, bảo vệ tài sản…hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện; Tham mưu và tổ chức xử lý các vụ việc vi phạm Nội quy lao động, quy trình, quy định đã ban hành. Đại diện Công ty liên hệ các cơ quan chính quyền địa phương phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra.
 • Tổ chức, giám sát các đơn vị thực hiện công tác 5S đạt yêu cầu của Công ty.
 • ­ Thay mặt Ban TGĐ Cty tiếp các đoàn thể, cơ quan đến tham quan và làm việc với Cty liên quan đến các lĩnh vực hoạt động HCNS, và/hoặc khi có yêu cầu cụ thể khác.
 • ­ Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban TGĐ và CT.HĐQT.

II/ Quyền hạn, quyền lợi :

 • Được hưởng các chế độ chính sách chung của Công ty.
 • Được tham gia các khóa học, đào tạo.
 • Được quyền thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất về việc chấp hành các quy định, quy chế của Công ty.
 • Được quyền đề nghị tạm dừng các nghiệp vụ cụ thể của các Phòng, Ban, đơn vị để báo cáo cho Tổng Giám Đốc xử lý nếu xét thấy nghiệp vụ này có thể gây thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng đến uy tín, tài sản…của Công ty.
 • Được quyền kiến nghị lên Tổng Giám Đốc các biện pháp ngăn ngừa tổn thất và thiệt hại cho Công ty, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
 • Được quyền thay mặt Tổng Giám Đốc để xử lý các vụ việc trong phạm vi được uỷ quyền.
 • Được quyền đề xuất tuyển dụng, đề bạt, cách chức giáng chức, thuyên chuyển, kỷ luật, sa thải, thôi việc và phân công trách nhiệm quyền hạn các Phòng, Ban.
 • Thay mặt Tổng Giám Đốc làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn kiểm tra đến Công ty.

III.Nhiệm vụ hoàn thành:

 • Đàm bảo môi trường làm việc tốt cho tất cả các nhân viên, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí của các Phòng, Ban.
 • Không để xảy ra các sự cố gây tổn thất lớn về người và tài sản cho Công ty.
 • Đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và phát triển.

IV. Phối hợp công tác:

 • Phối hợp các Phòng, Ban, Đơn vị theo chức năng, nhằm hỗ trợ giải quyết các công tác hàng ngày và xây dựng kế hoạch hành động, chiến lược phù hợp.
 • Là cầu nối trong các mối quan hệ giữa các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ do TGĐ giao.

QUAN HỆ

 • Nhận công việc từ Ban Tổng Giám Đốc.
 • Quan hệ với phòng ban trong công ty để triển khai chỉ thị của Ban TG Đ, các quy trình, quy định đã ban hành, hỗ trợ hay yêu cầu hỗ trợ khi cần.
 • Quản lý nhân viên trong công ty. Đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ khi cần, duy trì quan hệ tốt trong công việc và cá nhân, đảm bảo tốt vai trò người quản lý.

 

General Information

Ho Chi Minh

Manufacturing

Manager

Human Resources

30000000 VND

Contact Us

Loan Phan

loan.phan@headhuntvietnam.com

0909610211

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

30000000 VND

Ho Chi Minh

Manufacturing

Human Resources

Manager

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Assistant to General Manager

Administration / Secretary / Clerical | Experienced

Binh Duong

Production Supervisor

Production / Manufacturing / Process | Supervisor

Binh Duong

Sale Engineer Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

TELESALE

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Mass Recruitment Manager

Human Resources | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page