headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Finance Manager- Real Estate-#2881

Client Information

100-500

Real Estate Group has breakthrough developments with a clear strategic direction, key investment towards sustainable development, become one of the 10 best real estate development companies in the South VN.

Job Information

Finance Manager- Real Estate

Báo cáo Tổng Giám Đốc

Nhiệm vụ

 1.  Lập kế hoạch năm (hoạt động chính, nhân sự, chi phí)
 2.  Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt và đưa ra các cảnh báo khi có vấn đề phát sinh vượt ngân sách.
 3.  Thực hiện kiểm tra chứng từ, kiểm soát các khoản công nợ phải thu, phải trả
 4.  Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán phản ánh chính xác, đầy đủ số liệu, tình hình luân chuyển dòng tiền, tài sản trong công ty.
 5.  Thực hiện việc kiểm kê vật tư, tiền mặt, kiểm tra đối chiếu số liệu hàng hóa, TSCĐ-CCDC
 6. Tổ chức giám sát, thực hiện công tác lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu chứng từ kế toán, chấp hành quản lý sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của Công ty và nhà nước
 7.  Quản lý và triển khai hệ thống phần mềm nghiệp vụ tài chính kế toán.
 8.  Quản lý nguồn vốn và khả năng thanh toán của Công ty:
 9.  Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính nội bộ; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà nước.
 10.  Tham gia các kế hoạch, mục tiêu liên quan đến việc sử dụng ngân sách công ty.
 11.  Cân đối dòng tiền thu ngắn hạn để đảm bảo nguồn chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 12.  ​​​Đảm bảo cập nhật và cung cấp thông tin tài chính của công ty:
 13.  Tổ chức, kiểm tra việc phân tích, lập các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của ban Giám đốc.
 14.  Lập báo cáo tài chính, báo cao thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của ban Giám đốc và Cơ quan quản lý nhà nước
 15.  Cập nhật các thông tin, quy định về tài chính có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty và đề xuất các giải pháp ứng xử phù hợp
 16. ​ Xây dựng, cải tiến quy trình của bộ phận/ từng nhóm:
 17.  Đề xuất, xây dựng, cải tiến tài liệu hệ thống quản trị Công ty liên quan đến nghiệp vụ Tài chính Kế toán.
 18.  Kiểm soát Tài chính, chịu trách nhiệm tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát;
 19.  Soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các đơn vị thành viên;
 20.  Tư vấn tài chính, thuế, kế toán cho lãnh đạo Công ty và các cán bộ liên quan, các đơn vị thành viên.
 21.  Tổ chức và phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
 22.  Cân đối ngân sách để thực hiện các khoản thu chi của công ty
 23.  Tham gia các sự kiện cùng sale để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty
 24.  Đào tạo, hướng dẫn các phòng ban liên quan đến hồ sơ thanh toán làm đúng theo công ty và pháp luật
 25.  Làm việc với các cơ quan Thuế, Ngân Hàng và các bộ phận, phòng ban khác

Yêu cầu

 1. Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính, Kế toán/ Kiểm toán
 2. Tối thiếu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Phòng Tài Chính trong Công ty bất động sản, xây dựng.
 3. Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán
 4. Có kinh nghiệm và kĩ năng trong lĩnh vực quản trị rủi ro
 5. Nhanh nhẹn, có kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt
 6. Tiếng anh giao tiếp

General Information

Dong Nai

Real Estate

Manager

Financial / Accounting / Audit / Tax

$2000 - $3000

Contact Us

Finance Manager- Real Estate job closed

Thi Duong OR Ha Doan

thi.duong@headhuntvietnam.com OR ha.doan@headhuntvietnam.com

0947691901 OR 0909120982

Finance Manager- Real Estate

$2000 - $3000

Dong Nai

Real Estate

Financial / Accounting / Audit / Tax

Manager

Follow us on linkedin


Marketing Director

Marketing / PR / Advertising / Communications | Director

Ho Chi Minh

Recruitment Consultant (Commercial)

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Experienced

Ho Chi Minh

HEAD OF STRATEGIC LANDBANK & TOWNSHIP

Real Estate | Manager

Ho Chi Minh

HEAD OF RESIDENTIAL

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Director

Ho Chi Minh

HEAD OF VENTURES

Finance / Investment | General Director

Ho Chi Minh

Go to top of page