headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Demand Planning Manager -#1042

Client Information

100-500

Lead FMCG company

Job Information

Demand Planning Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.   Họach định và triển khai kế họach nguyên vật liệu, đá, bán thành phẩm, công cụ dụng cụ nhằm đáp ứng kế họach sản xuất.  (Trọng số: 50%):

 • Trực tiếp (hoặc ủy quyền và chịu trách nhiệm) nhận và xem xét đơn hàng từ khách hàng trong hệ thống Cty. Ghi nhận đầy đủ các yêu cầu của khách về đơn hàng. Thương thảo với khách hàng về hạn giao, số lượng SP và các yếu tố có liên quan đến yêu cầu của XN cho việc thực hiện đơn hàng dựa theo kết quả thỏa thuận.
 •  Hoạch định kế hoạch sản xuất, gia công đơn hàng đã thỏa thuận và trình Phó GĐ SX phê duyệt bằng văn bản hoặc không văn bản (duyệt trên mạng).
 • Yêu cầu vật tư, công cụ dụng cụ của xí nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất
 •  Soát xét năng lực sản xuất (Nguồn lực, máy móc nguyên vật liệu).
 • Tính toán nguyên liệu vật tư …đề xuất cung ứng cho từng đơn hàng theo kế hoạch.
 • Triển khai và kiểm soát việc thực hiện kế họach theo đúng tiến độ và yêu cầu đơn hàng đến khu vực sản xuất.   
 • Phối hợp với các phòng ban để xử lý, giải quyết các phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Thống kê, phân tích, cập nhật toàn bộ tiến trình sản xuất trong toàn hệ thống xí nghiệp và báo cáo thường xuyên (ngày-kỳ) cho Ban Giám đốc xí nghiệp.
 • Quản lý theo dõi và cập nhật biến động các nguồn lực về nhân sự và thiết bị hiện hữu của XNNT để tính toán năng lực đáp ứng Sx trong ngày, trong kỳ sản xuất.
 • Phát lệnh sản xuất và tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất đến hệ thống (các khu vực SX).
 • Kiểm tra và chỉ đạo đôn đốc quá trình sản xuất, tự xử lý, hoặc  phối hợp với các phòng chức năng của XN để xữ lý, giải quyết các phát sinh nhằm khắc phục những sự cố có ảnh hưởng đến tiến độ và sự thành công của kế hoạch.
 • Thống kê, phân tích, cập nhật toàn bộ tiến trình sản xuất trong toàn hệ thống XN và báo cáo thường xuyên (ngày –kỳ) cho BGĐ bằng các công cụ tiện ích được cung cấp
 • Ký Kế hoạch SX Đúc - Dây máy.
 • Ký Phiếu đề xuất nguyên liệu cho KH SX (Đúc , Dây máy  , BTP ... )
 • Ký và soát xét các phiếu đề xuất sửa chữa, khắc tên ... của các Cửa hàng mang về.
 • Ký giấy yêu cầu  giãn ca của các khu vực
 • Ký đơn xin phép nghỉ , giấy ra cổng cho n/v trong phòng.
 • Báo cáo và xin ý kiến Phó GĐ SX khi có sự thay đổi về kế hoạch hoặc các sự cố phát sinh ngoài tầm giải quyết.

2.   Thực thi và chịu trách nhiệm quản lý kế hoạch, sự cố của phòng. (Trọng số: 20%):

 • Chịu trách nhiệm trước BGĐ về sự hoàn thành về Đơn đặt hàng đã ký kết với khách hàng (trong trường hợp không có những sự cố phát sinh về lỗi từ khách hàng hoặc lỗi do yếu tố từ kỹ thuật và công nghệ sx).
 • Chịu trách nhiệm về hiệu quả chỉ đạo các bộ phận trực thuộc trong thực hiện kế hoạch sản xuất của XNNT đã được duyệt triển khai.
 • Chịu trách nhiệm liên đới về sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhân sự: như năng suất lao động và định mức lao động và Có trách nhiệm thực hiện nghiệp vụ qui định được ghi trong các văn bản chất lượng đã ban hành.

3.   Họach định và triển khai kế họach cung ứng đáp ứng yêu cầu đơn hàng và các yêu cầu của tòan hệ thống.(Trọng số: 30%):

 • Lập kế họach cung ứng vật tư công cụ dụng cụ.
 • Lập danh mục các yêu cầu vật tư, công cụ dụng cụ gửi nhà cung ứng.
 • Theo dõi tiến độ cung cấp.
 • Giám sát việc kiểm tra chất lượng và tiến độ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 3 năm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng công việc: Kỹ năng lập kế họach,Kỹ năng quản trị sản xuất
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng ra quyết định,kỹ năng giao tiếp thương lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng trao đổi thông tin, kỹ năng phân tích phán đo

General Information

Ho Chi Minh

Retail

Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising

1.800$

Contact Us

Demand Planning Manager job closed

Ms Mai Nguyen

mai.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 115

Demand Planning Manager

1.800$

Ho Chi Minh

Retail

Purchasing / Supply Chain / Merchandising

Manager

Follow us on linkedin


Sr. Finance Executive

Financial / Accounting / Audit / Tax | Experienced

Ho Chi Minh

Sale Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Sales and Service Engineer

Sales Technical | Experienced

Ha Noi

Supply Chain Manager

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page