headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Liên hệ nhà tuyển dụng

Trường hợp cần liên hệ gấp, gọi Vân Anh :
  • +84 988 029 499 (Mobile) or 028 7300 1519
  • loan.phan@headhuntvietnam.com (Email)
  • loanphan01 (Skype)

Vui lòng hoàn thành câu hỏi bảo mật
Bạn có phải robot ?

119 Dien Bien Phu St, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh

Thông tin liên hệ chi tiết

Headhunt Vietnam

Vietnam
1st Floor, TuilDoNai Building
119 Dien Bien Phu St
Da Kao Ward. District.1, HCM City

Giờ làm việc: Mon-Fri, 8:30 - 17-30

Số điện thoại: +84 28 7300 1519
Số điện thoại: +84 28 3824 4745
E-mail: info@headhuntvietnam.com

Singapore
10, Anson Road, #26-04 International Plaza, Singapore 079903

Email: info@headhuntvietnam.com
Phone: (+65) 6725 8438
Fax: (+65) 6589 8492

UK
Queen‘s Yard, White Post Ln, Queen's Yard, London E9 5EN, UK

Email: info@headhuntvietnam.com
Phone: (+44) 20 3137 2581

Khách hàng của HeadhuntVietnam

Premier oil Vietnam
Gexpro
Kantar international
Fuchs
Jabil
Met life
Philip Morris Vietnam
Archetype
Cocacola
JVPC
Fleming
Hoang Long Hoan Vu

Xem thêm khách hàng

Go to top of page