headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Chuyên Viên Tài Chính-#2671

Client Information

100-500

Our client is a specializes in manufacturing and supplying electrical equipment

Job Information

Chuyên Viên Tài Chính

Trách nhiệm:

 • Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin phục vụ công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty.
 • Thực hiện việc tính toán, báo cáo các chỉ số tài chính của Công ty.
 • Xây dựng các mô hình tài chính, dòng tiền cho hoạt động SXKD và các dự án đầu tư.
 • Tổng hợp, phân tích hiệu quả tài chính các dự án đầu tư.
 • Theo dõi, lập báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư, hiệu quả đầu tư.
 • Làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng.
 • Làm việc với các cơ quan: Thuế, kiểm toán, thanh tra, ….
 • Tổng hợp Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng phục vụ họp HĐQT và Ban điều hành hàng tháng.
 • Tham gia triển khai dự án SAP – ERP của Công ty.

Yêu cầu:

 • Đại học có chuyên nghành liên quan: Tài chính, Kế toán, kiểm toán, …
 • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan từ 3 – 5 năm.
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán, thuế.
 • Có kiến thức về Pháp luật liên quan đến chuyên môn.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam.
 • Anh văn giao tiếp

 

General Information

Ho Chi Minh

Trading

Experienced

Financial / Accounting / Audit / Tax

Thỏa thuận

Contact Us

Truc Tran

truc.tran@headhuntvietnam.com

0934948502

Chuyên Viên Tài Chính

Thỏa thuận

Ho Chi Minh

Trading

Financial / Accounting / Audit / Tax

Experienced

Are you interested in this job

Apply Submit CV

Follow us on linkedin


Q/C Manager

Quality Assurance / Control (QA/QC) | Manager

Binh Duong

Account Manager - Logistics

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ho Chi Minh

Graphic Designer

Art / Creative / Design | Experienced

Ho Chi Minh

Outsystems Developer

IT - Software | Experienced

Singapore

Program Manager

Executive management | Manager

Ho Chi Minh

Go to top of page