headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Chief Accountant-#1132

Client Information

100 -500

Our client is leading packaging company

Job Information

Chief Accountant

Mô tả công việc:

Tham mưu Ban Tổng Giám đốc, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty

 1. Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi phí nội bộ.
 2. Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán, ...
 3. Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban trực thuộc.

Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:

 1. Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 2. Tổ chức việc phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính; phản ánh kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán, tài chính; phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kế toán, tài chính theo quy định của Luật Kế toán tại Công ty
 3. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
 4. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Ban Tổng Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
 5. Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty

 1. Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
 2. Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
 3. Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.
 4. Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
 5. Cập nhật số liệu & báo cáo thu-chi tiền mặt cho Tổng Giám Giám Đốc công ty hàng ngày.

Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán

 1. Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
 2. Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
 3. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nghiệp vụ Kế toán:
 • Doanh thu & công nợ khách hàng
 • Thu tiền mặt & qua ngân hàng
 • Các khoản chi phí, tạm ứng, hoàn ứng & thanh toán, …
 • Đầu tư & quản lý tài sản
 • Tiền lương, phụ cấp & thu nhập bất thường cá nhân CB-CNV.
 1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo.
 2. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước

Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ:

 1. Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
 2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty.
 3. Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, quản trị vốn lưu động

Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng

 1. Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
 2. Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng
 3. Xây dựng & triển khai: qui trình, qui chế hoặc qui định về nghiệp vụ phòng & các nghiệp vụ khác liên quan phòng kế toán.
 4. Huấn luyện, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên
 5. Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
 6. Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định

Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc

 1. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
 2. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
 3. Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp.
 4. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán, kiểm toán độc lập tại Công ty.
 5. Thực hiện các báo cáo công việc theo Tuần, Tháng, Quý, Năm.
 6. Thực hiện các báo cáo quản trị theo Tháng, Quý, Năm.

 

Yêu cầu công việc:

Trình độ           :    Đại học hoặc tương đương

Chuyên ngành:    Tài chính doanh nghiệp/Kế toán.

Chứng chỉ       :    Chứng chỉ kế toán trưởng

Kinh nghiệm: ≥ 05 năm đảm nhận vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Kiến thức:

 • Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng:

 • Trình bày, đàm phán, thuyết phục.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
 • Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan.
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy photo, fax, điện thoại, ...
 • Giao tiếp & đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tài chính/kế toán.

Khả năng:      

 • Làm việc độc lập.
 • Phân tích và xử lý vấn đề.
 • Xử lý các xung đột và mâu thuẫn.
 • Trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, …

General Information

Ho Chi Minh

Manufacturing

Manager

Financial / Accounting / Audit / Tax

Negotiate

Contact Us

Chief Accountant job closed

Minh Nguyen

minh.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 113

Chief Accountant

Negotiate

Ho Chi Minh

Manufacturing

Financial / Accounting / Audit / Tax

Manager

Follow us on linkedin


Senior Procurement Coordinator

Purchasing / Supply Chain / Merchandising | Senior Specialist

Ho Chi Minh

IMPORT - EXPORT MANAGER

Import / Export | Manager

Long An

Software Test Engineer (QA/QC/Tester)

IT - Software | Senior Specialist

Ho Chi Minh

Recruitment Consutlant ( HR, Finance, legal )

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Entry Level

Ho Chi Minh

Regional Sales Manager

Sales / Business Development / Account Management / Client Services | Manager

Ha Noi

Go to top of page