headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Assistant to General Manager-#2561

Thông tin khách hàng

100 -500

This company is a professional eyelash manufacturing company based in Binh Duong province, Vietnam

Thông tin việc làm

Assistant to General Manager

Having urgent requirement for Office Staff (Assistant to General Manager) in an Eyelash Extension manufacturing company to communicate between General Manager and Production Team for providing information incoming orders and other details.

Gender: Female

Experience: 3 years of experience in manufacturing companies.

Location: Factory Location, Thu Dau Mot City, Binh Duong, Vietnam

Languages: Should have communication skills in Vietnamese and in English.

IT Skills: Good command in MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, Outlook

Other Skills: Team Builder, Team Player, Basic Mathematics Calculations.

Thông tin chung

Binh Duong

Manufacturing

Experienced

Administration / Secretary / Clerical

up to $3000

Liên hệ

Kiệt Ta

researcher1@headhuntvietnam.com

0

Assistant to General Manager

up to $3000

Binh Duong

Manufacturing

Administration / Secretary / Clerical

Experienced

Bạn có thích vị trí này

Ứng tuyển Gửi CV

Theo dõi chúng tôi trên linkedin


Giám sát trưởng phòng kỹ thuật mực in hệ nước

Kiểm Soát/ Bảo Hiểm Chất Lượng (QA/QC) | Quản lý Cấp Trung

Bình Dương

Business Development Director

Phát Triển Kinh Doanh | Giám Đốc

Hồ Chí Minh

Chief Accountant_Real Estate

Tài Chính / Kế Toán / Kiểm toán / Thuế | Quản lý Cấp Trung

Đồng Nai

Business Development Manager

Bán Hàng / Kinh Doanh / Dịch Vụ Khách Hàng | Quản lý Cấp Trung

Hồ Chí Minh

Administrative Assistant

Trợ Lý / Thư Ký | Kinh Nghiệm

Hồ Chí Minh

Go to top of page