headhunt vietnam logo Leading to Bridge

Assistant Quality Assurance Manager-#766

Client Information

100-500

Business category: Supply Chain solution, Logistics, Transportation, Storage

Job Information

Assistant Quality Assurance Manager

PRIMARY DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Nhiệm vụ chính và trách nhiệm

1- Manage and responsible for the overall quality system in warehouse of YCH Vietnam.

Quản lý và chịu trách nhiệm cho toàn hệ thống chất lượng tại kho do YCH Việt Nam quản lý.

2- Responsible to constantly update the regulatory affairs of state and support to the departments all issues related to quality.

Thường xuyên cập nhật các quy định của nhà nước và hỗ trợ các bộ phận các vấn đề liên quan đến chất lượng.

3- Responsible to establish quality policy and documents system.

Chịu trách nhiệm thiết lập chính sách chất lượng và hệ thống tài liệu chất lượng

4- Control documents system and quality records

Kiểm soát hệ thống tài liệu và hồ sơ chất lượng.

5- Be in charge of planning and conducting training about GSP and the quality documents system issued.

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tiến hành đào tạo về GSP và hệ thống tài liệu chất lượng đã ban hành.

6- Ensure that operations of departments comply with procedures issued

Đảm bảo hoạt động của các phòng ban tuân thủ đúng quy trình đã ban hành.

7- Coordinate with departments to check, consider and handle complains related to quality

Phối hợp với các bộ phận kiểm tra, xem xét và giải quyết khiếu nại liên quan đến chất lượng

8- Responsible to constantly review and improve the quality system. To ensure that procedures

are updated and communicated to the staff

Chịu trách nhiệm thường xuyên xem xét lại và cải tiến hệ thống chất lượng; đảm bảo rằng các quy trình được cập nhật và phổ biến đến tất cả nhân viên.

9- Liaise closely with other departments in the group as the need arises

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty khi có nhu cầu phát sinh.

10- Perform any other jobs related duty as and when requested by superior

Thực hiện những công việc khác liên quan đến trách nhiệm khi cấp trên yêu cầu.

YÊU CẦU:

- Bắt buộc kinh nghiệm làm QA cho cty dược

- Biết về ISO

General Information

Ha Noi

Pharma

Supervisor

Quality Assurance / Control (QA/QC)

$1.000

Contact Us

Assistant Quality Assurance Manager job closed

Ms Mai Nguyen

mai.nguyen@headhuntvietnam.com

+84 (028) 38244744- ext 115

Assistant Quality Assurance Manager

$1.000

Ha Noi

Pharma

Quality Assurance / Control (QA/QC)

Supervisor

Follow us on linkedin


Performance Marketing Managers

Marketing / PR / Advertising / Communications | Experienced

Ha Noi

HR/GA SUPERVISOR

Human Resources | Supervisor

Binh Duong

Project Assistant

Administration / Secretary / Clerical | Experienced

Ho Chi Minh

IT Sales Associate ( Open for Expat )

IT - Software | Experienced

Other

Junior, Sales Representative (only for expats)

Textiles / Garments / Fashion | Experienced

Binh Duong

Go to top of page